Съобщения

Уважаеми родители,

Съгласно писмо № 16 – 00 – 4/27.08.2020г. на МЗ от доц. Д-р Ангел Кунчев децата ще се приемат в детска градина „Радост“ както следва:

Планов прием на новоприети деца след представяне на необходимите документи съгласно Наредба №3 /05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Деца, които възобновяват посещенията си в детската градина и ясла се изискват документи по чл.4, ал.4 от Наредба №3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, обн. ДВ. Бр.15 /16.02.2007г. и чл.21, ал.3 и 4 от Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, обн. ДВ бр.103 от 02.12.2008г.

 

Декларация за информирано съгласие

Необходимите реквизити за обувки и пантофи - полиетиленови торбички.