Проекти

ДГ "Радост" работи по следните НП и проекти през учебната 2020/2021 година:
 
  • Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” Дейност 1 и раздел "Такси".
  • НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" – 2020 година Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование"